top of page

Gizlilik ve Güvenlik Politikası

Bu politika gizlilik ve güvenliğin sağlanması amacıyla oluşturulmuştur. Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metninde, kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak, veri sorumlusu "www.yaziciziceki.com" (Bundan sonra "ŞİRKET" olarak anılacaktır.) nezdinde işlenmesine ilişkin olarak oluşturulmuştur. Söz konusu ŞİRKETTEN herhangi bir ürün veya hizmet satın alan kişi işbu gizlilik ve güvenlik politikasını kabul etmiş ve verilerinin işlenmesine açık rıza göstermiş kabul edilecektir.

            

1- KVKK kapsamında Veri Sorumlusu ve Gizlilik Temsilcisi

            

Kişisel veriler mevcut teknolojinin gerekleri uyarınca veri sorumlusu "www.yaziciziceki.com" tarafından aşağıda belirtilen usullerde işlenmektedir. Resmi veri sorumlusu olarak şirket kurucusu atanmıştır. Verilerle ilgili bilgi almak için e-posta gönderildiğinde ALICI ile iletişim kurulacaktır.

            

2- Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebepleri

            

ŞİRKETLE paylaşılan kişisel veriler; hizmetlerden faydalanabilmek amacıyla ALICILARLA sözleşmeler kurabilmek, sunulan hizmetlerin gerekliliklerini en iyi şekilde ve aradaki akdedilen sözleşmelere uygun olarak yerine getirebilmek, bu sözleşmelerden doğan hakların ALICILAR tarafınca kullanılmasını sağlayabilmek, ürün ve hizmetleri, ALICILARIN ihtiyaçları doğrultusunda geliştirebilmek ve bu gelişmelerden ALICILARI haberdar edebilmek, ayrıca ALICILARI daha geniş kapsamlı hizmet sağlayıcıları ile yasal çerçeveler içerisinde buluşturabilmek ve kanundan doğan zorunlulukların (kişisel verilerin talep halinde adli ve idari makamlarla paylaşılması) yerine getirilebilmesi amacıyla, sözleşme ve hizmet süresince, amacına uygun ve ölçülü bir şekilde işlenmekte ve güncellenmektedir.

            

Eğitim, atölye, danışmanlık, koçluk ve editörlük faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilecek tüm işlemlerde toplanan tüm bilgiler bu hizmet süreçlerinde kullanılmak adına, ŞİRKET tarafından hukuka uygun olarak yürütülmesi için işlenmektedir.

            

Özel nitelikli verilerin işlenmesi Kanun’a göre; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. ŞİRKET, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemleri alır.

            

ŞİRKET, hizmetlerin daha iyi verilebilmesi için kişilerin onayı ile özel nitelikli verileri ancak toplandıkları amaç için işleyebilir.

            

3- Kişisel Verilerin Saklanması ve Korunması

            

Kişisel veriler, "www.yaziciziceki.com" nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde KVKK’nin 12. maddesi gereğince gizli olarak saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. ŞİRKET, kişisel verilerin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nin 12. maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir. Kişisel verilerin güncel ve doğru tutulması KVKK’nin 4. maddesi uyarınca ŞİRKETİN kişisel verileri doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda ŞİRKETİN yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için ALICILARIN doğru ve güncel verilerini paylaşması veya e-posta yoluyla güncellemesi gerekmektedir.

            

4- İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı

            

Veriler, eğitim, atölye, danışmanlık, koçluk ve editörlük hizmetinin gereği kapsamında herhangi bir kurum ya da kuruluşla paylaşılmamaktadır. 

            

Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere, yukarıda sayılan yöntemlerden herhangi birisi ile toplanmış kişisel veriler KVKK kapsamında kalmak kaydıyla ve sözleşme amaçlarına uygun olarak yurtdışında bulunan (Kişisel Veriler Kurulu tarafından akredite edilen ve kişisel verilerin korunması hususunda yeterli korumanın bulunduğu ülkelere) hizmet aracılarına da aktarılabilecektir.

            

5- Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

            

Kimlik (isim, soy isim, doğum tarihi gibi), iletişim (adres, e-posta adresi, telefon, IP, konum gibi), özlük, sosyal medya, finans bilgileri ile görsel ve işitsel kayıtlar tarafımızca, çerezler (cookies) vb. teknolojiler vasıtasıyla, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle ve bazen de analitik sağlayıcılar, reklam ağları, arama bilgi sağlayıcıları, teknoloji sağlayıcıları gibi üçüncü taraflardan elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak ve güncellenerek, aradaki hizmet ve sözleşme ilişkisi çerçevesinde ve süresince, meşru menfaat işleme şartına dayanılarak işlenecektir.

            

Kişisel veriler, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere, veri işleme şartlarına ve istisnalarına uygun olarak işbu Gizlilik ve Güvenlik Politikası’nda belirtilen amaçlarla da işlenebilmektedir.

            

6- Veri İşleyene ve Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları

            

6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca, ALICILARIN ŞİRKETE başvurarak, kişisel verilerin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğrama halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptirler.

            

Bilgi ve başvuru talepleri e-posta yoluyla yapılabilir. ŞİRKET, talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde ücret talep edilebilir. ŞİRKET, talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir.

            

7- Veri İşleme Sürecine İlişkin Haklar

 

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde; ŞİRKETİN cevabının tebliğini takiben otuz ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (KURUL) şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

            

KURUL, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar. Şikâyet üzerine KURUL, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması halinde KURUL, tespit ettiği hukuka aykırılıkların ŞİRKET tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir. Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması halinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir.

            

8- Kredi Kartı Güvenliği

            

ŞİRKET, internet sitesi üzerinden alışveriş yapan kredi kartı sahiplerinin güvenliğini ilk planda tutmaktadır. Kredi kartı bilgileri hiçbir şekilde sistemde saklanmamaktadır.

            

ALICILARIN satın aldığı hizmet, eğitim veya atölyenin tedarik ve teslimat aşamasına gelebilmesi için öncelikle kişisel bilgilerin ve adres/telefon bilgilerinin doğruluğunun onaylanması gereklidir. Bu bilgilerin kontrolü için gerekirse kredi kartı sahibi ALICI ile veya ilgili banka ile irtibata geçilebilir.

            

Üye olurken verilen tüm bilgilere sadece ALICI ulaşabilir ve bilgileri ALICI değiştirebilir. ALICININ üye giriş bilgilerini güvenli koruduğu takdirde başkalarının ALICI ile ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. 

            

9- Üçüncü Taraf Web Siteleri ve Uygulamalar

            

ŞİRKET, web sitesi dahilinde başka sitelere link verebilir, web sitesinin yapımı, güncellenmesi ve tasarımı için başka bir uygulamadan faydalanabilir. Bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin veya internet sitesinin yapımı ve tasarımında kullanılan uygulamaların gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

            

10- İstisnai Haller

            

Aşağıda belirtilen sınırlı hallerde ŞİRKET, işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

            

- Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik vb. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;

            

- ŞİRKETİN ALICILARLA akdettiği "Hizmet Sözleşmesi"nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;

           

- Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;

            

- ALICILARIN hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir. 

            

11- E-posta Güvenliği

            

ŞİRKET e-posta adresine, satın alınacak herhangi bir hizmet ile ilgili olarak gönderilen e-postalarda, asla kredi kartı numarası veya şifre yazılmamalıdır. 

            

12- Tarayıcı Çerezleri

 

ŞİRKET web sitesi Wix uygulaması ile oluşturulduğundan, Wix ve diğer bağlantılı üçüncü web siteler tarafından çerez politikası uygulanabilmektedir. Wix’in çerez politikası ile ilgili https://support.wix.com/tr/article/%C3%A7erezler-ve-wix-siteniz bağlantısından bilgi edinilebilecektir. AyrıcaWix'in işletme çözümlerinden (Wix Stores, Wix Restaurants, Wix Bookings vb.) herhangi biri, üçüncü taraf uygulamaları veya üçüncü taraf entegrasyonları (örn. Google Analytics, Facebook Reklamları) kullanılabilir, bu uygulamalar ve entegrasyonlar siteye ek çerezler yerleştirebilir.

            

ŞİRKET, işbu "Gizlilik Politikası" hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak veya ALICILARA (kullanıcılara) elektronik posta göndermek veya sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. “Gizlilik Politikası” hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

            

“Gizlilik Politikası” ile ilgili her türlü soru ve öneriler için "www.yaziciziceki.com" sitesindeki iletişim bilgileri kısmından faydalanılabilir.

bottom of page