top of page

Hizmet Sözleşmesi

1- TARAFLAR

                  Bir tarafta Beril Erbil – Yazı Çizi Çeki Atölyesi, bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır, diğer tarafta bu sözleşmeyi onaylayan “ALICI” arasında aşağıdaki şartlarla bir sözleşme akdedilmiştir.

                 

2- SÖZLEŞME KONUSU

                  Editörlük hizmeti, danışmanlık ve geliştirici editörlük hizmetlerinin, çeşitli eğitim ve atölye hizmetlerinin, bültenlerin; gerçek ve tüzel kişiler ile vakıf, dernek, sivil toplum örgütü ya da yayınevi gibi kuruluşlara "www.yaziciziceki.com" internet adresi üzerinden, videolu görüşme imkânı sunan çeşitli uygulamalar aracılığıyla, yüz yüze ve/veya mail yoluyla verilmesi şeklindeki hizmetlerdir.

                 

3- YÜRÜRLÜK

                  İşbu Sözleşme ALICININ sözleşmeyi onaylaması ve hizmet satın almasının akabinde kendisine teklif edilen hizmet bedelini ödemesi şartlarının gerçekleşmesi ile yürürlüğe girecektir.

                 

4- ÖDEME ŞEKLİ

                  4-a) Ödeme şekli ve miktarı, yukarıda bahsi geçen verilecek hizmet konusuna göre değişecek olup, SATICI ALICIYA e-mail yoluyla bir teklif sunacak akabinde teklifin kabul edilmesi halinde ödemeye ilişkin koşullar işbu sözleşmenin eki niteliğinde özel şartların yer aldığı bir ek sözleşme ile belirlenecektir.

                  4-b) Kurumsal firmalara hizmet verildiğinde ise çalışmanın niteliği ve süresine göre ödeme miktarı ALICI ile ayrıca bir sözleşme ile belirlenecek olup, sözleşmede ödeme şekli ile ilgili bir düzenleme bulunmadığı takdirde söz konusu meblağın yarısı hizmetin ifasına en geç 3 gün kalana kadar peşin olarak, geri kalan yarısı ise hizmetin bitimini takip eden en geç 3 gün içinde ödenecektir. 

                  4-c) ALICI ödemesini banka kanalıyla hesap numarasına havale/EFT yolu ile ya da kredi kartıyla iyzico aracılığı ile yapabilir. 

                 

5- TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

                  ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICIDAN talep edebilir ve her koşulda ALICININ borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICININ uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder. 

                 

6-TESLİMAT VE İADE

                  6-a) SATICI, ALICI tarafından satın alınan editörlük hizmetine ilişkin gönderilen taslak metin üzerinde, ALICININ onayına sunmak şartıyla, dilediği değişiklikleri yapmaya yetkilidir ve kendisine gelen dosyayı, uygun gördüğü hallerde, işlem yapmadan 3 gün içinde iade edebilir. Dosyanın işlem yapılmadan iadesi halinde, alınmış olan ücretin tamamı da 10 gün içinde ALICIYA iade edilir.

                  6-b) Çalışmanın hatasız ya da işin tanımına uygun hale gelmemesi halinde çalışma bitmiş sayılmayacak ve ALICININ düzeltme talepleri, hatalar giderilene kadar (bu süre makul olmak kaydıyla) karşılanacaktır. Bu süreç için hiçbir ek ödeme talep edilmeyecektir. Bunun yanında, çalışması bitmiş ve ALICI tarafından onaylanmış kısımlar üzerinde talep edilecek, yeniden çalışma gerektiren değişiklikler ile çalışmaya sonradan ilave edilen kısımlar için de ek ücret talep edilecektir. 

6-c) Alıcı hizmet satın alınarak sözleşme imzalama işlemi sonrası ve kayıt işlemi sonrası hizmeti iade edemez. Hizmet kullanılmadan önce cayma hakkı saklıdır.   

                  6-d) ALICI; editörlük hizmet sözleşmesinin imzalanmasından sonra 7 gün içinde veya atölye ve/veya eğitim hizmet alımının gerçekleşmesinden sonra atölye ve/veya eğitimin internet sitesinde ilan edilen son kayıt tarihine 7 gün kalana kadarki zaman içerisinde, SATICIYA bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin satın alınan hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

                  ALICININ cayma hakkının kullanılması için editörlük hizmeti sözleşmesinin imzalanmasından sonra 7 gün içinde veya atölye ve/veya eğitim hizmet alımının gerçekleşmesinden sonra atölye ve/veya eğitiminin internet sitesinde ilan edilen son kayıt tarihine 7 gün kalana kadarki süre içinde SATICIYA iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması gerekmektedir.

                  6-e) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICININ onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.

                  Hizmetin ifasına başlandıktan sonra ALICININ atölye veya eğitim çalışmalarına devam etmemesi halinde hizmet bedeli iadesi yapılmaz, farklı bir atölye ya da eğitim programı ile değişiklik de yapılmayacaktır.

                  6-f) SATICI cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ALICIYA iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı veya hizmeti iade almakla yükümlüdür.

                  6-g) ALICININ isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan mallar, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya ALICIYA anında teslim edilen gayrimaddi mallar ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICININ onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

                 

7- SÜRE

                  İşbu sözleşmenin süresi sözleşme konusu kısmında belirtilen konuların hangisinin çalışma kapsamına girdiğine göre değişiklik gösterecek, bu anlamda süreyi ALICI ile SATICI karşılıklı görüşmeler ile belirleyecek, SATICI son aşamada süreyi ve herhangi bir değişiklik olması durumunda bu durumu ayrıca yazılı olarak ALICIYA bildirecektir.  

                 

8- GİZLİLİK POLİTİKASI

                  8-a) Sözleşme konusu metnin telif haklarını koruma yükümlülüğü şahsen ALICIYA ait olmakla birlikte, ALICI tarafından gönderilen taslak metnin üçüncü kişiler tarafından alıntı veya iltibas yoluyla kullanılmaması için gereken gizliliğin sağlanması esas olup, SATICI sözleşme konusu metne üçüncü kişilerce erişilememesi için üzerine düşen azami özen ve dikkati gösterecektir. Öte yandan atölye ve eğitim çalışmaları için de ALICIYA ait kişisel veriler gizlilik politikasında da yer verildiği üzere korunacaktır. Gizlilik şartını ihlal, işbu sözleşmenin ihlali anlamına gelecektir.

                  8-b) Bunun yanında ALICININ gönderdiği dosyayla ilgili (çalışmanın başkasına ait olması, özgünlüğü, metin içeriğinde hukuki problemler bulunması vb.) yasal sorunların ortaya çıkması durumunda, üçüncü kişiler tarafından tazminat talep edildiği takdirde tüm hukuki danışmanlık ve avukatlık masrafları ve yargılama giderleri ALICIYA ait olacaktır. SATICI bu gibi durumlarda, elindeki belgeleri mahkemeye eksiksiz olarak sunmak dışında hiçbir sorumluluk yüklenmeyecektir.

                  8-c) Bununla birlikte ayrıca düzenlenmiş "Gizlilik Politikası"ndaki hükümler taraflar tarafından kabul edilmiş sayılacaktır.

                  8-d) ALICI, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Bu eksiklik SATICI tarafından ALICIYA yazılı şekilde bildirilecek, bu eksikliğin 3 gün içinde tamamlanmaması halinde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacaktır.

                  8-e) ALICI, SATICININ sitesi ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

                 

9- MÜCBİR SEBEP

                  Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede tarafların işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır. 

                 

10-FESİH

                  Taraflar işbu sözleşmeyi 15 gün evvelden bildirimde bulunmak suretiyle feshetme hakkına sahiptir. Sözleşmenin yürürlüğe girmesi yani metnin editöre ulaşması aşamasından veya atölye ve eğitim çalışmaları için son kayıt tarihinden sonra ALICI tarafından sözleşmenin sebepsiz feshedilmesi halinde ALICIDAN alınan toplam hizmet bedelinin henüz işlem yapılmamış kısmı; hiç işlem yapılmamış ise toplam hizmet bedelinin %70’lik kısmı, feshi izleyen en geç 15. gün ALICININ hesabına yatırılır.

                 

11- SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

                  SATICI, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek ALICININ sorumluluğundadır. ALICI, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılacaktır.

                 

12- İLETİŞİM

                  İşbu sözleşme ile ilgili bütün yazışmalar tarafların e-posta adresleri kullanılmak suretiyle yapılacaktır.

                 

13- UYUŞMAZLIK

                  İşbu sözleşmeden doğması muhtemel uyuşmazlıklar için İzmir Mahkemeleri ve İzmir icra daireleri yetkili olacaktır.

                  İşbu sözleşme taraflarca imza altına alınacaktır.

 

ALICI                                                                                                                SATICI

bottom of page